top of page

´Vízia

Chcem pokračovať v práci.

Prečítajte si viac o mojich plánoch!

Vízia scrolled

Rozvoj regiónov

Využívanie eurofondov musí byť efektívne a nastavíme ho tak, aby boli projekty financované podľa dopytu, a nie podľa ponuky. Priority musia vychádzať z potrieb regiónov, a nesmú sa podriaďovať „centrálnemu plánovaniu“. Posilníme financovanie projektových zámerov priamo z regiónoch vrátane využívanie mechanizmu Integrovaných územných investícií (IÚI) na úkor dopytovo orientovaných projektov.

Znížime administratívnu záťaž pre uchádzačov o eurofondy. Zavedieme dvojkolové hodnotenie projektov, aby obce nemuseli investovať do projektovej dokumentácie v prípade výziev, kde sa napokon k podpore ani nevedia dostať. Uplatníme výsledkovo orientovaný prístup, to znamená minimalizovať dôraz na formálnu stránku výstupov žiadateľov v rámci jednotlivých implementačných procesov.

Vykonáme reformu samospráv s účelom ich efektívneho fungovania. Zmeníme daňový mix a navrátime rovnováhu medzi samosprávou a štátom, ktorá bola za posledné roky výrazne porušená. Vzhľadom na roztrieštenosť samospráv, podnietime municipalizáciu samospráv posilnením štatútu obecných častí a zavedieme motivačné stimuly na dobrovoľné zlučovanie malých obcí.

Obnovíme program najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorý podnieti ekonomický rast týchto okresov. Prijmeme nový, komplexný indikátor na definíciu okruhu NRO, posilníme zdroje vyčlenené na tento program a zreformujeme riadiace mechanizmy NRO. Zákon o NRO skonsolidujeme do zákona o regionálnom rozvoji, aby sme maximalizovali koordináciu v oblasti.

Určíme racionálne a efektívne kompetencie nového Ministerstva pre regionálny rozvoj. Ministerstvo musí pomáhať regiónom v ich ekonomickom raste. Ministerstvo sa musí zaujímať o regióny a zamerať sa na podporu regionálneho rozvoja, preto treba z neho vyčleniť s tým nesúvisiace agendy (napr. IT, energetiku). Na druhej strane je dôležité dať mu kompetencie ohľadom regionálnych a verejných politík, zameraných na istotu rozvoja a ekonomického rastu (napr. hospodárske stimuly alebo podpora integrácie marginalizovaných komunít).

Rómske komunity

Rómske komunity musia mať svoju reprezentáciu témy vo vláde, a to buď vo forme vytvorenie ministerskej pozície „bez portfólia“ (resp. podpredsedu vlády), alebo vo forme pridelenia témy integrácie rómskych komunít konkrétnemu ministrovi. Pri súčasnej situácii téma nemá ozajstného pána v rámci vlády, a v premiérovej vlastnej agende nemá šancu konkurovať iným témam.

Zabezpečíme plynulý chod, stabilizáciu a rozšírenie základných pomocných profesií, ako sú terénna sociálna práca, komunitné centrá a ďalšie. Práve tieto programy sú základom úspechu v lokálnom kontexte. Namiesto pilotovania a zdvojovania programov skonsolidujeme ich do prehľadných, dlhodobých programov bez prestojov.

Potrebujeme začať s presunom integračných opatrení do štátneho rozpočtu. Nemôžeme permanentne financovať integračné politiky z eurofondov – tie nielen, že čoskoro skončia, ale sú spojené s veľkou administratívnou záťažou. Pilotným projektom, ktorý by mal byť financovaný zo štátneho rozpočtu je program MOPS, miestnych občianskych poriadkových služieb.

Posilníme ranú podporu detí a rodičov zo znevýhodneného prostredia, vrátane rozšírenia projektov typu Omama na celoštátnu úroveň a špecializáciou komunitných centier na túto oblasť. Návratnosť investície do rozvoja detí v ranom veku je veľmi vysoká. Tieto programy majú nadväzovať na prácu v materských školách a vytvoriť tak nepretržité obdobie rastu pre deti z generačnej chudoby.

Štát musí zabezpečiť dostatočne presné dáta ohľadom rómskych komunít, a to aj pokračovaním vo výskumoch akými boli EU SILC MRK alebo Atlas rómskych komunít 2019. Tieto výskumy tiež nesmú byť rukojemníkmi eurofondového plánovania. Atlasový výskum sa má konať formou kontinuálneho monitorovanie situácie.

Menšinové práva

V súčasnom systéme ochrany práv národnostných menšín chýba komplexný zákon o právnom postavení národnostných menšín. Preto prijmeme zákon o postavení národnostných menšín, ktorý spresní práva garantované Ústavou Slovenskej republiky, definuje základné pojmy a kategórie v oblasti menšinových práv a vytvorí priestor na uplatnenie práv príslušníkov národnostných menšín.

Presadíme novelu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín za účelom odbúrania zbytočnej administratívy, urýchlenia procesov a posilnenia efektívnej participácie menšín pri fungovaní tohto kľúčového orgánu. Práve zdĺhavý proces a byrokracia odradzujú potenciálnych prijímateľov a pôsobia ako bariéry v uskutočňovaní aktivít v oblasti národnostných menšín.

Vylepšíme aplikačnú prax zákona o jazykoch národnostných menšín tak, aby sa jazykové práva obciam priznávali podľa používania jazyka v danej obci. Súčasný systém určenia obcí podľa národnosti obyvateľov vedie k anomáliám (napr. vytvorenie nepotrebných jazykových práv). Vytvoríme dotačnú schému na podporu dvojjazyčnosti samospráv.

Vymedzíme kompetencie štátnych orgánov v oblasti menšín tak, aby ľuďom slúžili a nevytvárali zbytočnú byrokraciu. V súčasnosti sú tieto kompetencie roztrieštené po rôznych orgánoch štátnej správy, niektoré časti ani nie sú formálne pokryté. Navrhujeme posilnenie jedného orgánu, ideálne Ministerstva spravodlivosti alebo Úradu vlády, v tejto oblasti, a patričné posilnenie dnešného Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Schválime žiadosť goralskej komunity na Slovensku na uznanie statusu národnostnej menšiny. Ide o poslednú veľkú neuznanú národnostnú komunitu na Slovensku, ktorá tohto uznanie potrebuje pre zachovanie svojej kultúry, jazyka a vytvorenie vlastných vzdelávacích ustanovizní. Máme poslednú šancu na zastavenie zániku tejto jedinečnej kultúry na Slovensku.

Inklúzia v školstve

Budeme pokračovať v úsilí dostať všetky deti do predškolskej výchovy - už od troch rokov veku. Zavedieme normatívne financovanie materských škôl bez ohľadu na zriaďovateľa. Zjednodušíme budovanie ďalších materských škôl odstránením byrokratických prekážok. Materské školy v lokalitách s nízkou účasťou detí budú ďalej podporené programami, ktoré majú osloviť rodiny.

V rámci boja proti segregácii zavedieme systém monitorovania školskej segregácie, ktorý  včasné varovanie v tejto oblasti. Vytvoríme podporné programy pre obce a školy, ktoré sa chcú zbaviť segregačných lokálnych školských systémov. Ministerstvo školstva musí mať v tejto oblasti pevnú vôľu, ktorú musí jednoznačne vyjadriť smerom k školám a zriaďovateľom.

Radikálne znížime počet detí v špeciálnom školstve, a to najmä v prípade detí z rómskych komunít. Nesprávnym zaradením ich odstrihávame od šance na úspech v živote. Potrebuje to reformu poradenských zariadení, ako aj monitorovanie zneužívanie diagnóz ako ľahká mentálna retardácia či rečové poruchy na vyčlenenie detí z hlavného prúdu.

Posilníme menšinové školstvo a prispôsobíme ju k súčasným podmienkam a potrebám vývoja detí. Vytvoríme mapu siete menšinových škôl na lepšie spoznanie a optimalizáciu tokov študentov v rámci systému menšinového školstva na Slovensku. Posilníme metodickú podporu výučby slovenčiny na národnostných školách metodikou výučby cudzieho jazyka.

Odštartujeme vytvorenie systému rómskych národnostných škôl. Problémom je aj nedostatok  pedagógov, ktorí ovládajú rómsky jazyk na takej úrovni, z ktorej by ho mohli aj vyučovať. Potrebujeme preto nastaviť dočasný systém výnimiek na odštartovanie procesu. Riešením by mohlo byť aj zvýšenie možností na vzdelávanie sa v rómskom jazyku na pedagogických fakultách.

bottom of page