top of page

Najlepšie riešenia pre menšiny a regióny

Aj keď sa nám možno zdá, že žijeme v malej a homogénnej krajine, Slovensko patrí medzi najviac rozmanité štáty Európy. Podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva patrí k národnostným menšinám až 800 tisíc obyvateľov Slovenska, čo tvorí 15 % populácie. Domnievame sa, že reálne číslo môže byť ešte oveľa väčšie a to najmä kvôli štandardne výrazne poddimenzovaným číslam niektorých, v minulosti oficiálne neakceptovaných menšín (Rómovia, Rusíni či dodnes neuznaní Gorali). Nábožensky sme pestrou spoločnosťou, v ktorej rímskokatolícki veriaci tvoria iba niečo vyše polovicu obyvateľstva.


Napriek pomerne malým vzdialenostiam, ktoré sú medzi regiónmi, sú sociálne rozdiely až do očí bijúce. Vidieť to najmä na tých, ktorí sú vzdialení a prehliadaní. Bratislava, ktorá leží na západnej hranici Slovenska, patrí k najbohatším regiónom Európskej únie. Smerom na východ a na juh od nej sú regióny s obrovským investičným dlhom, ktoré zaostávajú za priemerom, o ktoré sa štát a jeho inštitúcie často ani len nezaujímajú. V hospodársky vyspelejších okresoch Slovenska je nezamestnanosť päťnásobne nižšia ako v menej rozvinutých. Podobné trendy vidíme aj v kvalite a dostupnosti služieb.


Najhoršie sú na tom regióny, v ktorých žijú menšinové komunity. Nejde len o Rómov, ale aj o Maďarov či Rusínov. Celý juh Slovenska, ktorý obýva maďarská komunita, od Komárna až po Kráľovský Chlmec, stráca v porovnaní so severom krajiny tempo. To isté platí aj o Rusínmi obývaných regiónoch od Kežmarku až po Sobrance.


Nie je to náhoda. Má to tri systematické dôvody, ktoré musíme jednoznačne odstrániť.

Po prvé, rozmanitosť týchto regiónov znamená, že potrebujú osobitné riešenia, ktoré budú „šité na mieru“ pre špecifické potreby regiónov a komunít. Nestačí poznať celoštátne trendy či problémy, potrebujeme mať priamy kontakt s regiónmi. Musíme poznať ich potreby a pretaviť ich do riešení. Tie nie sú možné, ak nie sme ochotní odísť z komfortnej zóny parlamentu. To nie sú schopní urobiť tí, ktorí nemajú väzby na regióny. Nepoznajú ich a ich nepoznajú v regiónoch. Nie sú toho schopní ani tí, ktorí nemajú poznatky a skúsenosti s prácou s menšinami.


Po druhé, obce a regióny obývané národnostnými menšinami potrebujú pomoc pri riešení problému zachovania lokálnej identity popri rozvíjaní miestnych komunít. Obce, v ktorých žijú rôznorodé komunity čelia problémom nedostatku financií na podporu a zachovanie miestnych kultúrnych špecifík. Nemôžeme ich dostať do pozície, že sa pri ich rozvoji musia rozhodovať medzi podporou lokálnej kultúry alebo investovaní do infraštruktúry. Musíme zachovať zdravú rovnováhu, ktorá umožní ekonomický rozvoj aj zachovanie kultúrnych tradícií.


Po tretie, rozvoj týchto regiónov nemôže byť rukojemníkom politického zápasu. Sme v zlom cykle: ak je vo vláde menšinová strana, menšinové regióny sa rozvíjajú; ak nie, tak sú prehliadané a zaostávajú. Spôsobuje to rast apatie, ktorej výsledkom je strata záujmu o politiku a oslabuje to dôveru medzi štátom a jeho občanmi, regiónmi a Bratislavou. Ak chceme, aby bolo Slovensko miestom, kde sa oplatí žiť, potrebujeme zabezpečiť, že hlas menšín bude znieť aj zo strán, ktoré nie sú výlučne etnické.


Moje rozhodnutie kandidovať za Sasku vyplýva z toho, že som presvedčený o akútnej potrebe zastupovať menšiny v politike. Ako jeden z mála na Slovensku som profesionálne pripravený priniesť riešenia pre menšiny a regióny. Poznám lokálne podmienky vo viacerých regiónoch, dlhé roky pracujem zo zástupcami menšín na celoštátnej i lokálnej úrovni. Odbornosť aj silné presvedčenie o potrebe ochrany ľudských a menšinových práv sú aj doménou Sasky, a preto mi príde takéto spojenectvo úplne prirodzené.


Mojím cieľom je pracovať na odborných riešeniach, ktoré pomôžu odstrániť rozvojový deficit upadajúcich regiónov Slovenska, a ktoré vedia nielen stabilizovať, ale aj rozvíjať život v regiónoch a možnosti menšín. Mám praktické skúsenosti z lokálnej a celoštátnej politiky. Som zárukou toho, že menšinovú politiku nebudú robiť amatéri so silnými rečami, no žiadnymi skúsenosťami. Viem nastúpiť do rozbehnutého vlaku parlamentnej politiky bez zaváhania, a pomôžem Saske, k tomu aby bola rešpektovaná aj v rovine menšinovej politiky.


Slovenské regióny a menšiny si zaslúžia našu pozornosť! Ponúkam Vám najlepšie riešenia. Prinášam Vám odbornosť bez emócií a chaosu.


Zdroj: www.sas.sk16 views

Comments


bottom of page